thức ăn hoạt độngforex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán USDCHF

 France 17-10 10:44baisse -5 pips x1

USDCHF

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán USDJPY

 France 17-10 10:41baisse -9 pips x1

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để mua CAC 40 CASH

  17-10 09:36

CAC 40 CASH

forex trader picture Ikabodbubwit

Ikabodbubwit đặt hàng để mua AUDUSD

 Philippines 17-10 08:15hausse +2 pips x5

AUDUSD

forex trader picture Andri capita

Andri capita đặt hàng để bán GBPUSD

 France 17-10 07:56hausse +3 pips x1

forex trader picture Andri capita

Andri capita đặt hàng để mua GBPUSD

 France 17-10 07:35hausse +3 pips x1

GBPUSD

forex trader picture Sieur101

Sieur101 đặt hàng để bán USDJPY

 Canada 17-10 04:45hausse +14 pips x2

forex trader picture Pivot101

Pivot101 đặt hàng để mua EURUSD

 Italy 17-10 01:19

EURUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua USDJPY

 France 17-10 00:00baisse -9 pips x1

USDJPY

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán AUDUSD

 France 17-10 00:00baisse -1 pips x1

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua AUDUSD

 France 16-10 23:58baisse -1 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để mua AUDUSD

 France 16-10 23:58baisse -6 pips x1

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán AUDUSD

 France 16-10 23:09baisse -6 pips x1

AUDUSD

forex trader picture Macpacom

Macpacom đặt hàng để bán USDCHF

 France 16-10 23:01hausse +27 pips x1

forex trader picture Br5439

Br5439 đặt hàng để bán INREUR

Number 3 United States 16-10 21:45hausse +0 pips x2

INREUR

forex trader picture Thegerm53

Thegerm53 đặt hàng để mua EURUSD

 Canada 16-10 18:56baisse -20 pips x1

EURUSD

forex trader picture Thegerm53

Thegerm53 đặt hàng để mua AUDUSD

 Canada 16-10 18:55hausse +8 pips x5

AUDUSD

forex trader picture Ikabodbubwit

Ikabodbubwit đặt hàng để mua AUDUSD

 Philippines 16-10 18:55hausse +2 pips x3

AUDUSD

forex trader picture Ikabodbubwit

Ikabodbubwit đặt hàng để mua AUDUSD

 Philippines 16-10 18:55hausse +2 pips x3

AUDUSD

forex trader picture Andri capita

Andri capita đặt hàng để mua GBPUSD

 France 16-10 18:54baisse -2 pips x1

GBPUSD

forex trader picture Andri capita

Andri capita đặt hàng để mua GBPUSD

 France 16-10 18:39hausse +13 pips x1

forex trader picture Jeanls

Jeanls đặt hàng để mua EURUSD

 Cote d 16-10 18:39baisse -18 pips x1

EURUSD

forex trader picture Andri capita

Andri capita đặt hàng để bán GBPUSD

 France 16-10 18:20hausse +13 pips x1

GBPUSD

forex trader picture Toledinho

Toledinho đặt hàng để mua EURUSD

 France 16-10 17:37baisse -25 pips x4

EURUSD

forex trader picture Toledinho

Toledinho đặt hàng để bán EURUSD

 France 16-10 17:34baisse -1 pips x2

forex trader picture Toledinho

Toledinho đặt hàng để bán EURUSD

 France 16-10 17:34hausse +0 pips x3

forex trader picture Toledinho

Toledinho đặt hàng để bán EURUSD

 France 16-10 17:33baisse -1 pips x3

forex trader picture Toledinho

Toledinho đặt hàng để mua EURUSD

 France 16-10 17:28baisse -1 pips x3

EURUSD

forex trader picture Sufyaan.98

Sufyaan.98 đặt hàng để mua EURUSD

 Mauritius 16-10 17:27baisse -20 pips x1

EURUSD

forex trader picture Toledinho

Toledinho đặt hàng để mua EURUSD

 France 16-10 17:27baisse -20 pips x1

EURUSD

forex trader picture Br5439

Br5439 đặt hàng để mua INREUR

Number 3 United States 16-10 17:11hausse +0 pips x4

forex trader picture Nekko

Nekko đặt hàng để mua GOLD

 France 16-10 17:05baisse -1 pips x1

GOLD

forex trader picture Nekko

Nekko đặt hàng để bán GOLD

 France 16-10 17:01hausse +31 pips x1

forex trader picture Rodrigo Aloi

Rodrigo Aloi đặt hàng để bán EURUSD

 Brazil 16-10 16:46hausse +12 pips x1

EURUSD

forex trader picture Aircross

Aircross đặt hàng để bán CAC 40 CASH

  16-10 16:21hausse +51 pips x1

CAC 40 CASH

forex trader picture Sieur101

Sieur101 đặt hàng để mua USDJPY

 Canada 16-10 16:17hausse +14 pips x2

USDJPY

forex trader picture Br5439

Br5439 đặt hàng để bán INREUR

Number 3 United States 16-10 16:08hausse +1 pips x1

forex trader picture Zednlav

Zednlav đặt hàng để mua CAC 40 CASH

 United States 16-10 16:00baisse -38 pips x2

CAC 40 CASH

forex trader picture Thompi

Thompi đặt hàng để bán EURUSD

 Sweden 16-10 15:48hausse +4 pips x1

forex trader picture Thompi

Thompi đặt hàng để bán EURUSD

 Sweden 16-10 15:48baisse -21 pips x1